Author Archives: Vjoin Việt

Dự án khởi nghiệp sáng tạo thuộc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia được hỗ trợ tối đa về vốn, thủ tục

Nguồn NIC.GOV.VN Đây là nội dung được quy định trong Nghị định số 94/2020/NĐ-CP về Quy định cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 21 tháng 8 năm 2020. Theo Nghị định, Nhà nước khuyến khích và có các […]

VANJ Conference 2020 (VANJ 2020)

VANJ SEMINAR

VANJ Conference 2020 (VANJ 2020) – organized by the Vietnamese Academic Network in Japan (VANJ) – is a multidisciplinary platform for science and technology exchange events with the participation of scientists, researchers, and intellectuals. Following the success of previous events, such as the Vietnam Japan Scientific Exchange Meetings (VJSE2017, VJSE2018, co-organized with VYSA), Vietnam – […]